Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Antidiscriminatiebeleid voor gemeenten

Uit het onderzoek blijkt dat precies een derde van gemeenten aangeeft lokaal antidiscriminatiebeleid te voeren. Dat is meer dan bij eerder onderzoek in 2012 is vastgesteld. De opvattingen over wat antidiscriminatiebeleid inhoudt verschillen. Sommige gemeenten die enkel de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening (ADV) in stand houden, beschouwen dit als formeel beleid. Andere gemeenten die juist ook aanvullende taken laten uitvoeren, noemen hun aanpak toch nog geen geformaliseerd beleid.

Gemeenten die lokaal antidiscriminatiebeleid voeren, richten zich in de meeste gevallen op alle discriminatiegronden en op diverse maatschappelijke terreinen. Grotere gemeenten zetten een veel grotere variëteit aan maatregelen in dan kleinere gemeenten. Over de hele groep gemeenten met specifiek antidiscriminatiebeleid worden voorlichtingsactiviteiten het vaakst ingezet, gevolgd door trainingen en workshops, campagnes, onderzoek en monitoring en netwerkopbouw en vorming. Gemeenten die helemaal geen beleid voeren wijzen op een gebrek aan draagvlak, en een gebrek aan capaciteit en expertise in hun gemeente. Het gaat daarbij vaker, maar niet uitsluitend, om kleinere gemeenten die ook weinig discriminatieklachten ontvangen.

Gemeenten maken verschillende keuzes in de inrichting van hun ADV. De verschillen hebben onder andere betrekking op het soort organisaties dat de ADV uitvoert, het takenpakket dat bij de ADV wordt neergelegd, en de betrokkenheid van de gemeente bij de ADV. De gemeenten die in het kader van dit onderzoek zijn geïnterviewd zien de Wga-verplichting als een belangrijk instrument dat ervoor zorgt dat er altijd een basisniveau aan bescherming tegen discriminatie bestaat.

Op basis van het onderzoek is een handreiking voor gemeenten opgesteld. In deze handreiking staat wat discriminatie is en hoe gemeenten kunnen bijdragen aan de aanpak ervan. De handreiking bestaat uit drie delen met bijlagen. Het eerste deel gaat in op het begrip discriminatie: definities, vormen, beleid en het wettelijke kader. In het tweede deel van de handreiking volgt een overzicht van een stappenplan voor het vormgeven van antidiscriminatiebeleid. In het derde deel waarin de verschillende onderdelen van het stappenplan zijn toegelicht. Na dit derde deel volgen de meest gestelde vragen van gemeenten en de daarbij behorende antwoorden.